Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia

Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia
Autor Teresa Mazur
Teresa Mazur02.11.2023 | 8 min.

Przewrót majowy przyczyny i skutki to kluczowe zagadnienia związane z tym przełomowym wydarzeniem w historii Polski z 1926 roku. By zrozumieć ten zamach stanu, warto przeanalizować uwarunkowania, które do niego doprowadziły, oraz konsekwencje, jakie miał on dla państwa polskiego. W artykule podejmiemy próbę odkrycia tych wielowymiarowych przyczyn i skutków przewrotu, aby lepiej zrozumieć jego istotę i znaczenie dla ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej.

Kluczowe wnioski:
 • Przewrót majowy był wyrazem narastającego w latach 20. kryzysu politycznego i sporów między obozem piłsudczykowskim a rządami parlamentarnymi.
 • Bezpośrednią przyczyną zamachu był kryzys gabinetowy z kwietnia 1926 r. oraz obawa marsz. Piłsudskiego przed postępującą demokratyzacją życia politycznego.
 • Skutkiem przewrotu było ustanowienie autorytarnego reżimu sanacyjnego z dominującą pozycją Piłsudskiego jako silnego przywódcy ponad podziałami partyjnymi.
 • W wymiarze ustrojowym doszło do ograniczenia roli parlamentu i partii politycznych, na rzecz wzmocnienia władzy wykonawczej prezydenta i rządu.
 • W polityce zagranicznej utrwaliła się zasada równowagi między Niemcami a Rosją oraz koncepcja federacyjna wobec Ukrainy i Litwy.

Przewrót majowy przyczyny polityczne i gospodarcze

Przewrót majowy przyczyny tkwiły zarówno w sferze politycznej, jak i gospodarczej. Narastające od połowy lat 20. spory między obozem marszałka Józefa Piłsudskiego a zwolennikami rządów parlamentarnych doprowadziły do głębokiego kryzysu ustrojowego i zaostrzenia rywalizacji między tymi frakcjami.

Kluczową przyczyną polityczną była frustracja środowiska piłsudczykowskiego, związana z marginalizacją roli marszałka w państwie od 1923 r. Umocnienie pozycji centrolewicy kosztem obozu belwederskiego budziło obawy przed całkowitą utratą wpływów przez obóz marszałka. Do tego doszły osobiste animozje Piłsudskiego wobec ówczesnego premiera Wincentego Witosa.

Nieudana próba zamachu stanu w 1923 roku

Równie istotnym czynnikiem była pamięć o nieudanej próbie zamachu stanu z 1923 r. Ówczesna porażka umocniła w Piłsudskim przekonanie, że obalenie rządu siłą i przejęcie pełni władzy w państwie jest konieczne dla realizacji jego wizji odbudowy Rzeczypospolitej.

Z kolei przyczynami gospodarczymi narastającego kryzysu politycznego były: drastyczny spadek zamożności społeczeństwa w wyniku hiperinflacji lat 1923-1924, niekorzystna dla Piłsudskiego struktura wydatków budżetowych rządu Witos-Grabskiego oraz narastające problemy gospodarcze przemysłu i rolnictwa.

Przewrót majowy skutki dla ustroju Polski

Przewrót majowy skutki dla ustroju Polski były bardzo poważne i dalekosiężne. Zamach stanu z maja 1926 r. zapoczątkował trwający ponad dekadę okres rządów autorytarnych w Polsce, określanych mianem sanacji.

Bezpośrednią konsekwencją przejęcia władzy przez Piłsudskiego było zawieszenie działalności parlamentu i ograniczenie roli partie politycznych. Ustrój Polski stał się zdominowany przez egzekutywę - silną pozycję prezydenta i rządu. Marszałek stał się nieformalnym, acz kluczowym decydentem, nadzorującym działania obozu sanacyjnego.

Autorytaryzm i ograniczenie demokracji

W efekcie Polska wkroczyła na ścieżkę autorytaryzmu, który okrzepł w latach 30. wraz z wprowadzeniem nowej konstytucji kwietniowej w 1935 r. Umocnił się wówczas ustrój z dominującą pozycją prezydenta i rządu, przy marginalizacji parlamentu. Był to wyraźny regres demokratycznych standardów funkcjonowania państwa polskiego w pierwszych latach niepodległości.

Te skutki ustrojowe były najważniejszą, długofalową konsekwencją przewrotu majowego dla Polski. Ukształtowały one charakter państwa polskiego aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r.

Przewrót majowy wpływ Marszałka Piłsudskiego

Marszałek Józef Piłsudski był spiritus movens przewrotu majowego i jego najważniejszą postacią. To właśnie jego osobiste ambicje, resentymenty i wizje stały u genezy tego dramatycznego wydarzenia.

Przewrót majowy przyczyny w postaci frustracji Piłsudskiego sięgały 1923 r., kiedy to nie powierzono mu stanowiska premiera i odsunięto od realnej władzy. W efekcie zaczął on knuć przeciw legalnym rządom, by na powrót przejąć ster rządów. Sukces zamachu majowego 1926 r. był więc przede wszystkim jego osobistym tryumfem.

Marszałek ustanowił w Polsce system autorytarny, będący emanacją jego osobistej władzy

Wpływ Piłsudskiego na bieg wydarzeń po 1926 r. był absolutnie kluczowy. Co prawda nie sprawował on żadnego formalnego stanowiska państwowego aż do 1935 r., jednak jako niekwestionowany autorytet obozu sanacji podejmował kluczowe decyzje polityczne. Jego rola była porównywalna do roli dyktatora.

Kult jednostki marszałka Piłsudskiego

Od 1926 r. zaczął się ponadto rozwijać swoisty kult marszałka jako charyzmatycznego, niemal legendarnemu przywódcy narodu. Był on uosobieniem sanacji i jej niedemokratycznych rządów aż do tragicznej śmierci w 1935 r. Jego osoba wywarła zatem przemożny wpływ na losy Polski po przewrocie majowym.

Przewrót majowy następstwa dla sceny politycznej

Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia

Przewrót majowy miał dalekosiężne konsekwencje dla sceny politycznej II Rzeczypospolitej. W jego wyniku doszło do marginalizacji dotychczas dominujących partii politycznych, które straciły realny wpływ na władzę. Zastąpił je rządzący obóz sanacji z monopolistyczną pozycją.

Bezpośrednią konsekwencją zamachu było rozwiązanie Sejmu i Senatu oraz delegalizacja najsilniejszych ugrupowań politycznych: PSL Wyzwolenie i PPS. Zamach majowy przyczyny polityczne zostały zatem wyeliminowane, a Piłsudski i sanacja przejęli pełnię władzy.

Partie polityczne przed majem 1926 Partie polityczne po maju 1926
- PSL Wyzwolenie - sanacja (obóz rządzący)
- PSL Piast - Centrolew (w opozycji)
- Chadecja - BBWR (zaplecze sanacji)
- PPS - inne drobniejsze

W rezultacie został zdominowany przez uległy Piłsudskiemu BBWR, namiastki opozycji w postaci Centrolewu oraz pomniejsze ugrupowania satelickie sanacji. Taki układ sceny partyjne przetrwał dekadę, aż do wybuchu II wojny światowej.

Autorytarny reżim sanacyjny

Oznaczało to faktyczne zaprowadzenie autorytarnego reżimu sanacyjnego, bez podziału władzy i rzeczywistej opozycji. Była to jedna z najpoważniejszych konsekwencji zamachu dla życia publicznego w Polsce na całe 13 lat.

Przewrót majowy konsekwencje społeczne i kulturowe

Zamach majowy przyczyny miały swoje źródło w polityce, jednak jego konsekwencje przeniknęły również do sfery społecznej i kulturowej II RP. Przewrót umocnił militarne tradycje oraz kult siły i wodzostwa w polskiej mentalności, osłabiając demokratyczne standardy.

Kluczowe było powstanie mitu marszałka Piłsudskiego jako wielkiego, niemal nieomylnego męża opatrznościowego. Ten swego rodzaju kult jednostki przenikał coraz szerzej do świadomości Polaków, wzmacniając autorytaryzm i niechęć do kompromisu politycznego.

Pogarda dla parlamentaryzmu

Zjawiskiem charakterystycznym było także szerzenie się postaw lekceważących demokrację parlamentarną, jako rzekomo zgrzebną i nieskuteczną. Zastępowały ją autorytarne mity o potrzebie „silnej ręki” i rządów prawa pięści, które miały utrwalić skuteczność i porządek.

Społeczne i kulturowe rezultaty przewrotu wzmacniały więc tendencje antydemokratyczne, militarystyczne i ksenofobiczne w polskiej mentalności. Były w dużej mierze kontaminacją ideałów niepodległościowych i prowadziły do akceptacji autorytarnych rządów sanacji.

Przewrót majowy rezultaty dla pozycji międzynarodowej

W sferze polityki zagranicznej skutki przewrotu majowego dla pozycji międzynarodowej Polski nie były jednoznaczne. Z jednej strony Piłsudski kontynuował propagowanie koncepcji federacyjnych i prowadzenie polityki równowagi między Niemcami a Rosją.

Z drugiej jednak, jego zdecydowane przejęcie władzy i autorytarne rządy osłabiły prestiż Polski na arenie międzynarodowej. Państwa Europy Zachodniej z rezerwą odnosiły się do osłabienia demokracji parlamentarnej w Polsce po zamachu majowym.

 • Umocnienie koncepcji federacyjnych i polityki równowagi w polityce zagranicznej
 • Spadek prestiżu Polski na arenie międzynarodowej w związku z autorytaryzmem reżimu sanacyjnego

W efekcie pozycja Polski na arenie międzynarodowej nie poprawiła się wyraźnie, mimo prób aktywnej dyplomacji ze strony Piłsudskiego. Nie udało mu się zbudować trwałego sojuszu z innymi państwami regionu, który wzmocniłby pozycję Polski w Europie.

Podsumowanie

Przewrót majowy był dramatycznym wydarzeniem w dziejach młodego państwa polskiego, które na trwałe zmieniło jego charakter. Przewrót majowy przyczyny tkwiły zarówno w sporach politycznych, jak i trudnościach gospodarczych II RP. Kluczową rolę odegrały tu jednak osobiste resentymenty i ambicje marszałka Józefa Piłsudskiego.

Bezpośrednim skutkiem zamachu majowego przyczyny było zaprowadzenie autorytarnego systemu władzy, określanego mianem sanacji. Zdominowała ona życie polityczne w Polsce aż do 1939 r. Inne partie zostały zdelegalizowane lub sprowadzone do roli quasi-opozycji. Piłsudski stał się nieformalnym przywódcą państwa polskiego.

Przewrót przyniósł też daleko idące zmiany ustrojowe, spychając na margines parlament i demokratyczne mechanizmy podejmowania decyzji. Rosły wpływy egzekutywy - prezydenta Mościckiego i rządu. Polska wkroczyła na ścieżkę autorytaryzmu, który dodatkowo umocniła Konstytucja Kwietniowa 1935 roku.

Wpływ przewrotu był odczuwalny również w sferze społecznej i kulturowej, prowadząc m.in. do rozwoju kultu marszałka Piłsudskiego i akceptacji rządów „silnej ręki”. Było to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie międzywojnia, którego konsekwencje decydowały o charakterze państwa polskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Bezpośrednią przyczyną był trwający od kwietnia 1926 r. kryzys gabinetowy, który groził dymisją prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i osłabieniem pozycji obozu Józefa Piłsudskiego. Sytuację tę wykorzystał on do przeprowadzenia zbrojnego zamachu stanu 12-15 maja 1926 r.

Inspiratorem i liderem przewrotu majowego był marszałek Józef Piłsudski. To on bezpośrednio kierował oddziałami wojskowymi, które przejęły kontrolę nad Warszawą, obaliły legalne władze i wprowadziły rządy autorytarne w Polsce.

Najważniejsze skutki to ustanowienie autorytarnego systemu rządów zwanego sanacją z dominującą rolą Piłsudskiego, ograniczenie parlamentaryzmu i demokracji, wyeliminowanie opozycji politycznej oraz wzrost tendencji nacjonalistycznych w polskim społeczeństwie.

Reżim sanacyjny zaprowadzony przez Piłsudskiego w maju 1926 r. przetrwał ponad 13 lat - aż do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. Była to zatem wyjątkowo trwała dyktatura wojskowa w dziejach Polski.

W skutek zamachu majowego rozwiązano Sejm i Senat, delegalizując jednocześnie dwie najsilniejsze partie polityczne - PSL „Piast” i PPS. Zastąpiono je ciałami fasadowymi z dominującą pozycją obozu sanacyjnego Józefa Piłsudskiego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski
 2. Państwo Osmańskie: Tajemnice i przyczyny upadku Imperium Osmańskiego
 3. Lampa naftowa Łukasiewicza - Pierwsza lampa naftowa i jej wynalazca
 4. Badaj: jajka ugotuj na twardo czy na miękko? Które są zdrowsze według naukowców
 5. Opóźnia starzenie, wygładza zmarszczki - eliksir młodości w galarecie
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Teresa Mazur
Teresa Mazur

Jako miłośniczka historii kobiet, przybliżam Ci sylwetki wybitnych postaci. Moje artykuły poświęcone są również religii i wojskowości. Odkryj ze mną fascynujący świat historii kobiet i ich wpływu na dzieje!

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły