Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski

Mieszko III Stary: Odkryj tajemnice i historia Wielkiego Księcia Polski
Autor Mikołaj Dąbrowski
Mikołaj Dąbrowski02.11.2023 | 9 min.

Mieszko III był jednym z najważniejszych, choć kontrowersyjnych władców w dziejach Polski. Ten utalentowany, acz skonfliktowany książę rządził w XII wieku, zmagając się z wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Jego burzliwe, pełne zwrotów akcji życie obfitowało w dramatyczne wydarzenia - od walk o tron, przez wojny i knowania polityczne, aż po wygnanie i tułaczkę. Choć jego rządy zakończyły się klęską, odegrał istotną rolę w kształtowaniu średniowiecznej Polski. W tym artykule przyjrzymy się barwnej postaci i fascynującej historii Mieszka III Starego.

Kluczowe wnioski:
 • Mieszko III był utalentowanym wodzem i sprytnym graczem politycznym, lecz jego charakter i konflikty osłabiły jego pozycję.
 • Przez lata z powodzeniem walczył o utrzymanie władzy książęcej w Polsce w trudnych czasach rozbicia dzielnicowego.
 • Pomimo klęski na koniec jego burzliwych rządów, wiele jego działań politycznych i militarnych miało pozytywne skutki dla państwa polskiego.
 • Będąc zdolnym i wykształconym księciem, pozostawił po sobie trwały ślad w polskiej historii i tradycji.
 • Jego dramatyczne losy i niezwykła historia życia budzą zainteresowanie historyków i badaczy do dziś.

Mieszko III jako młody książę Polski

Mieszko III objął władzę w księstwie wielkopolskim jako młody, zaledwie kilkunastoletni książę. Wstąpił na tron w 1138 roku po śmierci ojca Bolesława Krzywoustego. Od najmłodszych lat był przygotowywany do roli przyszłego władcy i wodza.

Jako młody nastolatek Mieszko III Stary musiał stawić czoła trudnemu wyzwaniu - rządzeniu rozległym terytorium w czasach rozbicia dzielnicowego. Jego starsi bracia także objęli władzę w innych częściach podzielonego państwa Polan. Niestety ich relacje nie układały się najlepiej, gdyż każdy z nich dążył do umocnienia własnej pozycji kosztem pozostałych.

Początkowo wpływ na Mieszka III miała jego matka Salomea z Bergu. Wspierała go w zarządzaniu księstwem i kontaktach z możnowładztwem. Jednak młody wiek i brak doświadczenia Mieszka powodowały, że łatwo popadał w konflikty z braćmi i wpływowymi możnymi.

Objęcie samodzielnych rządów przez niedoświadczonego władcę w tak młodym wieku na pewno nie było łatwym zadaniem. Tym bardziej, że początkowe lata panowania Mieszka III przypadły na wyjątkowo trudny okres w dziejach państwa polskiego.

Walki z Władysławem Wygnańcem

Jednym z pierwszych poważnych wyzwań dla Mieszka III Starego był konflikt ze starszym bratem Władysławem Wygnańcem. W 1146 roku pokonał on Mieszka w bitwie pod Poznaniem, zdobywając wielkopolskie dziedzictwo.

Mieszko III musiał uchodzić do Niemiec. Jednak po kilku latach za zgodą nowego seniora rodu Piastów, Bolesława Kędzierzawego, mógł odzyskać ojcowiznę. Nieustannie jednak zmagał się o wpływy w Wielkopolsce z ambitnym Władysławem Wygnańcem.

Walki Mieszka III o tron książęcy Polski

Objęcie tronu książęcego przez Mieszka III Starego wcale nie oznaczało, że jego władza była niezagrożona. Przeciwnie, przez niemal całe swoje panowanie musiał walczyć o utrzymanie wpływów i pozycji zarówno na arenie lokalnej w Wielkopolsce, jak i w całej Polsce.

Po śmierci Bolesława Kędzierzawego w 1173 roku między książętami Piastowskimi wybuchła otwarta walka o zwierzchnią władzę w państwie Polan. Mieszko III Stary był jednym z głównych pretendentów do korony królewskiej. Otwarcie formułował ambicje objęcia roli monarchy i zjednoczenia ziem polskich pod swoim berłem.

Aby wzmocnić swoją pozycję Mieszko III podjął starania o zdobycie pomocy cesarza Fryderyka Barbarossy. Udało mu się uzyskać honorowe tytuły księcia zwierzchniego Polski. Nie przełożyło się to jednak na realne umocnienie jego władzy.

W walce o tron książęcy Mieszko III Stary wykazywał się talentami militarnymi i polityczną przebiegłością. Niestety jego charakter i konflikty z możnymi osłabiały jego szanse na zwycięstwo.

Ostatecznie po kilkuletniej walce Mieszko III musiał uznać wyższość Miecława Starego, rządzącego w Kujawach. Choć nigdy tak naprawdę nie pogodził się z utratą realnej władzy zwierzchniej w kraju. Nadal podejmował próby odzyskania wpływów, łącząc się z niezadowolonymi możnymi i rywalizującymi Piastami.

Te dynastyczne spory, knowania i zbrojne starcia między książętami znacząco osłabiały i tak podzieloną Polskę. Taki stan rzeczy stanowił śmiertelne zagrożenie w obliczu ekspansji zewnętrznego wroga - Zakonu Krzyżackiego.

Mieszko III i jego zmagania z Krzyżakami

Największym zagrożeniem dla Polski w drugiej połowie XII wieku okazała się militarystyczna ekspansja Zakonu Krzyżackiego. Organizacja ta stopniowo umacniała swoje wpływy nad Bałtykiem kosztem Słowian zamieszkujących te ziemie.

W tym gorącym okresie niestety książęta polscy, zamiast zjednoczyć się w obliczu najazdu, woleli skupić się na wewnętrznych walkach o prymat. Mieszko Stary, podobnie jak inni władcy piastowscy, także angażował się w te bezcelowe spory zamiast skupić wszystkie siły na walce z Krzyżakami.

Jednak w początkowej fazie ekspansji Krzyżaków, za panowania Bolesława Kędzierzawego, to właśnie Mieszko III stanął na czele wojsk polsko-pomorskich w wyprawie przeciw zakonowi w 1157 roku. Wyprawa ta zakończyła się spektakularnym zwycięstwem pod Płowcami, gdzie rozgromiono armię krzyżacką.

Niestety później, za jego własnych rządów w latach 70. i 80., Mieszko Stary nie potrafił już powstrzymać postępów Krzyżaków na północnych rubieżach swojego księstwa wielkopolskiego. W walce z zakonem wspierał go wprawdzie jego synowiec Jarosław Odolanowski, lecz ich wysiłki spełzły na niczym.

Rok Wydarzenie
1157 Zwycięska wyprawa Mieszka III na Krzyżaków pod Płowcami
1228 Krzyżacy zajmują Santok i budują zamek w Nowej Marchii
1231 Krzyżacy budują zamek w Cedyni

Ostatecznie na przełomie lat 20. i 30. XIII wieku Krzyżacy zdołali zająć Santok oraz ufortyfikować ziemię lubuską tworząc tzw. Nową Marchię. Tym samym Wielkopolska utraciła ważne rubieże na północnym-zachodzie na rzecz Zakonu.

Polityka dynastyczna Mieszka III Starego

Jako doświadczony władca Mieszko III rozumiał wagę umacniania dynastii wewnątrz kraju poprzez sieć węzłów pokrewieństwa z innymi Piastami. Dlatego też chętnie angażował się w małżeńskie alianse polityczne.

On sam po raz pierwszy ożenił się z Eudoksją, córką wielkiego księcia kijowskiego Izjasława. Związek z tak znaczącą księżną ruską miał wzmocnić jego pozycję. Miał z nią jednego syna - późniejszego następcę Odona. Po jej śmierci ożenił się powtórnie z Eudoksją, córką brandenburskiego Askańczyka Ottona I.

Podobnie swych licznych synów i córki Mieszko III żenił z przedstawicielami Piastowskich linii z innych dzielnic. Jego syn Kazimierz pojął córkę księcia krakowskiego Leszka Białego, a Władysław Odonic poślubił Jadwigę Śląską. Z kolei jego córka Anastazja wyszła za pomorskiego księcia Sambora II.

Małżeństwa zawierane przez Mieszka Starego i członków jego rodu znacząco umocniły pozycję Piastów wielkopolskich na arenie międzydzielnicowej. Tym bardziej, że jego potomkowie po kądzieli zasiedli z czasem na stolcach książęcych m.in. w Krakowie i na Pomorzu Gdańskim.

Schyłek rządów Mieszka III w Polsce

Ostatni okres rządów Mieszka III Starego w Wielkopolsce (po 1210 roku) naznaczony był stopniowym osłabianiem jego władzy i wpływów na rzecz innych Piastów i zakonu krzyżackiego.

Coraz śmielej podnosili głowę możni wielkopolscy z rodu Nałęczów czy Awdańców. Ci ostatni popierali zakulisowo przedstawicieli Śląskich Piastów, gotowych przejąć opiekę nad dziedzictwem po Krzywoustym.

 • ok. 1217 roku sytuacja zrobiła się na tyle napięta, że Mieszko III musiał na kilka lat opuścić księstwo, ustępując pola księciu Henrykowi Brodatemu ze Śląska
 • ostatecznie udało mu się jeszcze na krótko wrócić do władzy w 1229 roku po śmierci Henryka Brodatego, lecz jego osłabiona pozycja była już tylko cieniem dawnej świetności

Nieudolna próba zamachu stanu przez jego syna Odona w 1233 roku całkowicie podkopała autorytet Mieszka III Starego. Musiał on ustąpić na rzecz Przemysła I wielkopolski tron książęcy. To ostatecznie przypieczętowało schyłek jego rządów.

Ostatnie lata Mieszka III Starego na wygnaniu

Ostatnie lata życia tego niegdysiejszego możnego władcy upłynęły Mieszkowi III Staremu na wygnaniu w Kujawach, na dworze księcia kujawsko-mazowieckiego Konrada I.

Choć nigdy nie pogodził się z utratą ojcowizny i władzy książęcej w Polsce. Nieustająco szukał sojuszników do walki z następcą Przemysłem I. Jednak jego wysiłki spełzły na niczym, gdyż był już zbyt stary i schorowany, by skutecznie upomnieć się o dziedzictwo.

Wiele lat spędzonych na intrygach, rywalizacji z innymi Piastami i nieskutecznej walce z coraz potężniejszymi Krzyżakami całkowicie wyczerpało siły niegdysiejszego wielkiego władcy Polski.

Ostatecznie Mieszko III Stary zmarł na wygnaniu w 1231 roku w wieku przekraczającym 80 lat. Ze względu na swoją długowieczność nazywany był również Mieszkiem Starym. Jego syn Odon

Podsumowanie

Postać Mieszka III Starego należy do jednych z najbardziej intrygujących, a zarazem tragicznych władców w dziejach Polski. Ten utalentowany lecz skonfliktowany książę przez niemal pół wieku odgrywał kluczową rolę w zawiłej rozgrywce o tron królewski i dziedzictwo po Krzywoustym w czasach rozbicia dzielnicowego.

Mieszko Stary uchodził za świetnego stratega i sprytnego gracza politycznego, który przez lata z powodzeniem walczył o utrzymanie dziedzictwa Piastów w Wielkopolsce. Jednak jego trudny charakter, nadmierna ambicja i konflikty z możnymi podkopały jego szanse, prowadząc ostatecznie do upadku i wygnania z kraju.

Choć ostatecznie jego burzliwe rządy zakończyły się klęską i tułaczką, wiele jego zmagań przyniosło trwałe korzyści państwu polskiemu. Przez ponad 40 lat rządów Mieszko III Stary odegrał kluczową rolę w kształtowaniu Wielkopolski i całej Polski.

Jego barwna i pełna zwrotów akcji historia życia do dziś intryguje historyków i badaczy. Bez wątpienia Mieszko Stary pozostawił trwały ślad w polskiej tradycji jako jeden z najwybitniejszych Piastów na polskim tronie.

Najczęściej zadawane pytania

Mieszko III otrzymał przydomek "Stary" ze względu na swoją niezwykłą długowieczność jak na tamte czasy. Dożył sędziwego wieku ponad 80 lat, podczas gdy średnia długość życia jego współczesnych oscylowała w granicach 40-50 lat. Stąd już za życia nazywany był Starym, aby odróżnić go od innych Mieszków.

Do upadku Mieszka III przyczyniło się kilka czynników - przede wszystkim jego trudny, wyniosły charakter, który powodował liczne konflikty z możnymi i kościołem. Ponadto rosnąca potęga zakonu krzyżackiego, z którą nie potrafił sobie poradzić. I w końcu knowania śląskich Piastów, którzy podkopali jego władzę w późnych latach życia.

Mieszko III odegrał kluczową rolę w kształtowaniu państwowości polskiej w XII wieku. Był jednym z najpoważniejszych kandydatów do tronu królewskiego. Przez lata bronił dziedzictwa Piastów w Wielkopolsce. Jego rządy wzmocniły pozycję wielkopolskiej linii Piastów. Do końca życia pozostawał kluczowym graczem na scenie politycznej Polski.

Pod koniec życia, osłabiony wiekiem i niepowodzeniami Mieszko III został odsunięty od władzy w wyniku knowań możnowładców popierających śląskich Piastów. Wobec utraty realnej pozycji musiał udać się na wygnanie do księcia mazowieckiego, gdzie spędził ostatnie lata próbując bezskutecznie odzyskać władzę w kraju.

Mieszko III prowadził przemyślaną politykę dynastyczną, żeniąc siebie i swoje dzieci z przedstawicielami innych linii Piastowskich. Jego mariaże z Rusią Kijowską i Marchią Brandenburską miały wzmocnić jego międzynarodową pozycję. Z kolei ożenki jego dzieci służyły budowaniu sieci wpływów z książętami Krakowskimi, Śląskimi czy Pomorzanami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj Najważniejsze Wydarzenia w Historii Polski: Kluczowe Daty i Momenty
 2. Analiza Przewrotu Majowego: Odkryj Przyczyny i Skutki Tego Wydarzenia
 3. Odkryj fascynującą historię Króla Kazimierza II Sprawiedliwego
 4. Pokój Oliwski: Szczegółowe Warunki i Postanowienia Pokoju w Oliwie
 5. Odkryj Sklep z Unikalnymi Produktami z PRL, Przepisami i Spożywczymi Pamiątkami!
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Mikołaj Dąbrowski
Mikołaj Dąbrowski

Jestem historykiem z zamiłowaniem do przeszłości. W moich tekstach odkryjesz historię świata, starożytności i kultury. Zapraszam Cię na fascynującą podróż w czasie i przestrzeni.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły